Make your own free website on Tripod.com
Contoh
 
 

Berdasarkan gambar rajah di atas, satu zarah berjisim m, bergerak ke kanan dengan halaju v.
Maka, momentum ke kanan, p = m x v

Jika m = 2 kg dan v = 3 ms-1 ,
                   maka p = (2 x 3) kgms-1
                               = 6 kgms-1 ke kanan

Berdasarkan gambar rajah di atas, satu zarah berjisim m, bergerak ke kiri dengan halaju v.
Maka, momentum ke kiri, p = m x (-v)

Jika m = 2 kg dan v = -3 ms-1 ,
                   maka p = [2 x (-3)] kgms-1
                               = -6 kgms-1 (tanda negatif menunjukkan arah momentum ke kiri)

 
 
Anggap halaju ke kanan adalah positif dan halaju ke kiri negatif 


Kembali ke kandungan pelajaran

Sila Klik !Teruskan pelajaran...